تبلیغات
با قطره ها - درفضیلت زیارت امام رضا علیه السلام top

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 خرداد 1394
عبدالله بن فضل می گویددرخدمت امام صادق علیه السلام بودم کسی از اهل طوس وارد شد وبه امام علیه السلام عرض کرد ای پسر پیامبرچیست برای کسیکه قبر ابی عبدالله حسین بن علی علیه السلام رازیارت کند؟
پس باوفرمود:ای طوسی هرکس قبر ابی عبدالله الحسین رازیارت کند درحالیکه میدانداوازطرف خداامام واجب الطاعه میباشد خداوندگناهان گذشته وآینده اورا می بخشدوشفاعت اورادرحق هفتادگنهکارقبول کندوازخداوندعز وجل درنزدقبراونمیخواهد مگر اینکه خداوند حاجت اورارواکند.گفت پس موسی بن جعفر
علیه السلام واردشد پس اوراروی زانوی خویش نشانید وازمیان چشمانش بوسیدبعدبطرف اوتوجه کردوفرمودای طوسی همانا اوامام وخلیفه وحجت خدااست بعدازمن وبدرستی کهازصلب او بزودی فردی متولد میشودکه درآسمان موردرضای الهی ودرزمین موردرضای بندگان الهی است ومقتول میشوددرسرزمین شمابه زهر باظلمودشمنی وغریبانه آنجا دفن شود آگاه باشید پس هرکس اورادرغربتش زیارت کندوبداند که او امام است بعدازپدرش وواجب الطاعه است ازطرف خدامانند کسی است که رسول خدارا زیارت کرده باشد.بحارالانوار ج 102 ص 42 ح 48  التماس دعا رسولی راد


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ