تبلیغات
با قطره ها - ,خلاصه از ولادت فاطمه علیهاالسلام top

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 فروردین 1394

ولادت فاطمه علیهاالسلام

ولادت حضرت زهرا وانعقاد نطفه آن حضرت بی مثل وبی نظیراست خلاصه ای ازچندروایت را بطورفشرده درچندین سطر برای دوستانش می نگارم .ازطرف خدای منّان توسط امین وحی پیام خدارسید ای رسول من باید چهل روزروزه بداری وچهل شب به خانه خدیجه نروی دربعضی روارات نقل شده که ازجبرئیل پرسید این ریاضت برای چیست ؟ جبرئیل عرض کردخداوند متعال می خواهد یک تحفه ای باارزش بتو عنایت کند رسول خدا طبق دستور چهل روز روزه گرفته وشبهارا درخانه فاطمه بنت اسد بودوبخدیجه هم پیام داده بود که این دستورازطرف خداست نگران نباش درشب چهلم جبرئیل بامیکائیل بحضورش رسیدند وباظرفهای بهشتی ازآبهای بهشتی آورده بودند دستهای پیامبررا شستند واین شب افطاریه ازطرف خدا وازمیوه های مخصوص بهشتی که آورده بودند عرض کردند بااین میوه ها که ازسیب های مخصوص بهشت بود باید افطارکنی وغیرازتوکسی نباید ازاینها بخورد بعدازافطارعرض کردند امشب باید بخانه خدیجه بروی بخانه خدیجه آمد وخدیجه می فرماید من همان شب نورفاطمه را درخوداحساس کردم بعدازچندروز فاطمه دربطن مادربامادر مأنوس بود رسول خدا به منزل آمد دید خدیجه باکسی صحبت می کند پرسید باکی سخن می گوئی عرض کرداین مولوددر رحم من بامن سخن می گوید.زنان قریش باخدیجه قطع الفت کرده بودندشب ولادت ازآنهاکمک خواست نیامدند ناگهان دید چهارزن بلدقامت وارد شدند وگفتند ناراحت نباش مابرای توکمک آمده ایم من سارۀ واین آسیه بنت مزاحم  واین مریم مادرعیسی واین صفورا دخترشعیب ازطرف خداآمده ایم برای تو کمک کنیم خلاصه وقتی ازمادرمتولدشدتمام خانهای مکه بانورش روشن بلکه شرق وغرب عالم منورشد پوشاندند وبه لباسهای بهشتی تک تک خانمها با اسمشان سلام فرمودندالخ تلخیص ازفاطمه همدانی     رسولی رادارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ