تبلیغات
با قطره ها - دو جمله خبلی باارزش دردعای عرفه امام حسین علیه السلام top

در اخر دعای عرفه بعداز آن همه مقدمات که خدارا را  وخودش را باالفاظ مخصوص بیان می کند تامی رسد به آخردعا که راوی می گوید از چشمهای مبارک امام حسین علیه السلام مانند مشک آب می ریخت باآن جمله های مخصوص خدارا می خواند چنین عرض می کند . خدای من حاجتی راکه من می خواهم اگر آن را بمن عطا کنی هرچیز دیگری غیر او بمن ندهی ضرری نمی کند واگرآن را بمن ندهی هرچه بدهی برایم فایده ندارد (حاجتش اینه)(اسئلک فکاک رقبتی من النار)ازتومی خواهم مراازآتش نجات دهی .توجه دارید امام معصوم فقط یک حاجت آن هم نجات ازدوزخ .
واما جمله دوم که در اواخرقسمت دوم دعاست این است (ماذاوجدمن فقدک وماالذی فقدمن وجدک) چی پیدا کرد کسی که تورا گم کرد وچه گم کرد کسی که تورا پیداکرد .کسی که خدارا ازدست داده چه بدستش آمده کسانی که خدارا ندارند کی رادارند کسانی که خدارادارند که ندارند
خدا برای همیشه برای همه مشکلات برای همه مخلوقات کفایت می کند .
(ومن یتوکل علی الله فهو حسبه)روزعرفه ازهمه التماس دعاداریم فردا عیدبزرگ اضحی است خداازفیوضاتش بهره مند گرداند انشاءالله.رسولی راد مشهد الرضا علیه السلام


ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ