تبلیغات
با قطره ها - قطره ای ازدریای مناقب علی علیه السلام top

مرتبه
تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393
افتخارماباامام وپیشوائی است که تنهااودرجهان فرمود: {{سلونی قبل ان تفقدونی}} بپرسیدازمن قبل ازآنکه مرانیابید.
اصبغ بن نباته گویدچون علی علیه السلام به خلافت نشست ومردم بیعت کردند به مسجد آمددرحالی که عمامه رسول خدابرسرولباس اوبرتن ونعلین درپاوشمشیرش در کمربوددرمنبر نشست وانگشتان درهم نمود وزیرشکم نهادوفرمود :ای گروه مردم ازمن بپرسید پیش ازآنکه مرانیابید این ظرف علم است واین شیره دهان رسول خداست ازمن بپرسیدکه علم اولین وآخرین نزدمن است واگرمسندبرایم بگذارندوبرآن بنشینم به اهل تورات ازتورات خودشان فتوی دهم تاجائیکه تورات بسخن آید وگوید علی درست گفت وبراستی شمارافتوی داد بهمان که درمن نازل شده وباهل انجیل ازانجیل خودشان فتوادهم تاجائیکه انجیل به سخن درآیدوبگوید علی درست گفت ودروغ نگفت وبراستی شمارا فتوادادآنچه بمن نازل شده واهل قرآن رابقرآن فتوادهم تاقرآن بسخن آیدوگوید علی درست گفت بشمافتواداده انطورکه به من نازل شده واگریک آیه در قرآن نبودشمارا خبر می دادم بآنچه بودوباشد وخواهدبود تاروزقیامت .وآن آیه (39 رعد)محوکند خداهرچه را خواهد وبرجادارد هرچه راخواهدودفترکل نزداوست .دراین مجلس چندنفر بلند شدندسئوال کردند  وجواب فرمودندسپس فرمود ازمن بپرسیدپیش ازانم که نیابید ازمن بپرسید از هرآیه کهدرشب نازل شده یادرروز درسفر یاحضرمکه یامدینه ناسخش منسوخش محکم ومتشابهش تأویل وتنزیلش الخ
امالی شیخ صدوق مجلس 55ارسال توسط علی اصغر رسولی راد
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ